ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletประวัติสำนักงาน
bulletโครงสร้างสำนักงาน
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ
bulletผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค.
bulletคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี
bulletคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัดปราจีนบุรี
bulletผู้นำด้านการจัดสวัสดิการในหน่วยงานการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
dot
บริการข้อมูล ข่าวสาร บันเทิง และอื่นๆ
dot
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
dot
โทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
dot
Live Radio
dot
bulletchill89
bulletHOT915.FM
bulletEFM94
bullet95.5 Virgin HitZ
bulletSEED 97.5 fm
dot
คมนาคม
dot
bulletบขส.
bulletขสมก.
bulletรถไฟ
bulletรถไฟฟ้า BTS
bulletการบินไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเงินสงเคราะห์รายศพประจำเดือนพฤษภาคม ช.พ.ค. 609.00 บาท ช.พ.ส 328.00 บาท
bulletหมายเหตุ การทำการระบุผู้มีสิทธิรับเงิน สมาชิก ช.พ.ค.ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมพยานอีก 2 ท่าน
bulletแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว 1/1
bulletแบบขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ 1/2
bulletแบบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล
bulletรายชื่อสมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
ช.พ.ค.

เรื่องน่ารู้จาก ช.พ.ค.

1. การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.

                ผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร และมีคุณสมบัติตามข้อ 2
นอกจากนี้ยังให้ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สำนักพระพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร หรือปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานทางการศึกษา มีสิทธิสมัคร ช.พ.ค.ได้ด้วย
            ผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ช.พ.ค. และเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน
จะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ทันทีที่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.หน่วยงานที่รับสมัครสั่งอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก และได้รับสิทธิการคุ้มครองจาก ช.พ.ค.
        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน สกสค.ที่ตนสังกัด เช่น สำนักงาน สกสค.จังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงาน ช.พ.ค.
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
        - ครู
        - คณาจารย์
        - ผู้บริหารสถานศึกษา
        - ผู้บริหารการศึกษา       
        - บุคลากรทางการศึกษาอื่น
      - ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือ
        -  เป็นสมาชิกคุรุสภา
3. เอกสารหลักฐานในการสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
    หลักฐานในการสมัคร ช.พ.ค.
    - ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
    - ใบสำคัญการสมรส พร้อมสำเนา
    - ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
    - ใบรับรองแพทย์ตามแบบ ชพค.3 (มีกำหนดเวลา 15 วัน)
    - หนังสือรับรองตามแบบ ชพค.3
     -  กรณีบรรจุแล้วแนบ กพ.7 / กรณีเป็นลูกจ้างแนบสัญญาจ้างต่อเนื่อง 1 ปี
* กรณีได้รับแบบตอบรับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.แล้ว ต้องมาแสดงเจตนารมณ์ ในการระบุผู้มีสิทธิรับเงินโดยเร็ว *
4. การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
    สมาชิก ช.พ.ค. ต้องระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ตามข้อ  6.1 ได้แก่ คู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย
บุตรบุญธรรม รวมถึงบุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว และบิดา มารดาของสมาชิก เป็นผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวเป็นลำดับแรก เว้นแต่ไม่มีบุคคลตามข้อ 6.1 จึงสามารถระบุให้แก่ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร
หรือ ผู้อุปการะ
    สำหรับสมาชิก ช.พ.ค.ที่ได้กระทำการระบุผู้มีสิทธิรรับเงินไว้แล้ว ตามระเบียบเดิมให้ยังคงได้รับสิทธิ
ตามที่ทำการระบุไว้แล้ว ไม่ต้องทำการระบใหม่
5. การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
    - เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม บุคคลในครอบครัวของสมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท
    ประเภทที่ 1 เงินค่าจัดการศพ จ่ายทันทีที่ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรม รายละ 200,000 บาท
     * ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นเรื่องขอรรับเงินค่าจัดการศพได้ที่สำนักงาน สกสค. ที่สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมสังกัดอยู่ เช่น
        สำนักงาน สกสค.จังหวัด หรือ สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงาน ช.พ.ค. แล้วแต่กรณี*
    ประเภทที่ 2 เงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อนสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยหักค่าจัดการศพ
                         และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว ปัจจุบันนี้ จ่ายโดยประมาณ รายละ 750,000 บาท  
6. ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จาก ช.พ.ค.
    ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. ต้องเป็นบุคคลที่สมาชิก ช.พ.ค.ระบุสิทธิไว้แล้ว หรือในกรณีที่สมาชิก ช.พ.ค.
ไม่ได้ระบุสิทธิไว้จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามลำดับก่อนหลังดังนี้
    (1) คู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรมรวมถึงบุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว และบิดามารดาของสมาชิก ช.พ.ค.
     (2) ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.
     (3) ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค.    
    หากผู้มีสิทธิรับเงินในแต่ละลำดับยังมีชีวิตอยู่ ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป ไม่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
     ผู้ขอรับเงินค่าจัดการศพ นอกจากจะต้องเป็นบุคคลตามลำดับก่อนหลังดังกล่าวมาแล้ว ยังต้องเป็นผู้จัดการศพ
ของสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม โดยต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองว่าเป็นผู้จัดการศพตามแบบที่ ช.พ.ค.กำหนด
หรือตามแบบของวัด หรือสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ที่มีข้อความครบถ้วนเช่นเดียวกันก็ได้
7. เอกสารหลักฐานในการยื่นเรื่องขอรับการสงเคราะห์ ช.พ.ค.
    7.1 กรณีขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
          - มรณบัตรของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
          - หนังสือรับรองแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ ตามแบบที่กำหนด หรือตามแบบของวัด หรือสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ที่มีข้อความครบถ้วนเช่นเดียวกันก็ได้
        - หลักฐานการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. เช่น
          (แบบตอบรับเป็นสมาชิก ช.พ.ค. หรือ หนังสือตอบรับเข้าเป็นสมาชิกทดรองจ่าย หรือ ใบเสร็จรับเงินงวดปัจจุบัน)
          สำหรับสมาชิกที่ออกใบเสร็จรับเงินรวม ไม่ต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน
        - สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (ฉบับจำหน่ายการถึงแก่กรรมแล้ว)
        - สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรัรบเงินค่าจัดการศพ
        - คำสั่งศาลกรณีเป็นคนสาบสูญ
 
    7.2 กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
       - ใบสำคัญการสมรสของสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม
       - สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินทุกคน
       - ทะเบียนรับรองการเป็นบุตร (ถ้ามี)
      - ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)
      - ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
      -  ใบสำคัญการหย่าของคู่สมรสที่หย่าขาดกันแล้ว (ถ้ามี)
      -  ใบมรณบัตรของบิดา - มารดา ของสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม (ถ้ามี)
8. สมาชิกย้ายที่อยู่หรือสถานที่ชำระเงิน
     สมาชิกต้องแจ้งการย้ายที่อยู่หรือสถานที่ชำระเงินให้สำนักงาน สกสค. ที่ตนสังกัดทราบภายใน 7 วัน ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก การแจ้งย้ายเข้าที่สำนักงาน สกสค. สังกัดใหม่โดยไม่ได้แจ้งย้ายจากสังกัดเดิม
อาจทำให้เกิดการสับสน เป็นเหตุให้รายชื่อของท่านตกหล่น หรือมีปัญหาในภายหลังได้
9. การถอนชื่อจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค.
    สำนักงาน ช.พ.ค.จะถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ผู้ที่ถูกถอนชื่อจะไม่ได้รับการสงเคราะห์จาก ช.พ.ค.
    ผู้ที่ถูกถอนชื่อมีสิทธิยื่นเรื่องขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกรรมการ ช.พ.ค.กำหนด เมื่อคณะกรรมการ ช.พ.ค.อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก จึงจะมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์จาก ช.พ.ค.
10. สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถูกไล่ออกจากราชการ
    สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถูกไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2543 ให้ยังคงเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ต่อไปได้
11. การออกใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. รวมยอดเป็นกลุ่มตามหน่วยงานที่หัก ณ ที่จ่าย แทนการออก
ใบเสร็จเป็นรายบุคคล
    สำนักงาน ช.พ.ค.กำหนดให้สมาชิก ช.พ.ค.ต้องยื่นสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. เดือนสุดท้ายทุกครั้งที่มาติดต่อขอรับบริการจาก ช.พ.ค.ทำให้สมาชิกไม่สะดวกในทางปฏิบัติ เนื่องจากไม่ได้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ หรือ ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม บุคคลในครอบครัวของสมาชิกไม่สามารถหาใบเสร็จรับเงินมาแสดงได้ เพื่อเป็น
การอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.ในการติดต่อขอรับบริการ ประกอบกับสำนักงาน ช.พ.ค.ได้ปรับปรุง
การบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูล
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ จึงได้ปรับปรุงวิธีการรับชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. ซึ่งหักจากเงินเดือนของสมาชิก จากวิธีการเดิมที่เคยออกใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกเป็นรายบุคคล เป็นการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดผู้หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับเงินจากต้นสังกัดผู้หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย จะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการรับชำระเงินสงเคราะห์รายศพให้แก่สมาชิกเป็นรายบุคคลทุก 6 เดือน(สิ้นเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมของทุกปี) หรือในกรณีที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอให้รับรองการชำระเงินเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้
                สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม ครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวรายละ   963,542.00 บาท (งวด 5/55)
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ช.พ.ค. /สำนักงาน สกสค.จังหวัด หรือ สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร
 
 
 


Copyright © 2000-2010 All Rights Reserved.